[Giới Thiệu Tướng] Hạ Hầu Đôn

03/06/2021

Tự Nguyên Nhượng, anh dũng quả cảm, luôn tận trung với Tào Tháo, lập nhiều chiến công, là hậu nhân của Hạ Hầu Anh. 

Quốc: Ngụy

Phẩm: Đỏ

Tính chất: Gần - Vật - Công

Tags:
Giftcode Nạp thẻ HD nạp thẻ Hỗ Trợ