[Giới Thiệu Tướng] Khương Duy

03/06/2021

Tự Bá Ước, danh tướng Thục Hán. Khương Duy sau khi đầu hàng Thục Hán , được Gia Cát Lượng trọng dụng. 

Quốc: Thục

Phẩm: Đỏ

Tính chất: Gần - Vật - Công

Tags:
Giftcode Nạp thẻ HD nạp thẻ Hỗ Trợ