[Giới Thiệu Tướng] Lưu Bị

03/06/2021

Lưu Bị, tự Huyền Đức, kết nghĩa huynh đệ với Quan Vũ, Trương Phi. Là một người trọng tình trọng nghĩa, thu được nhiều nhân tài cùng chí hướng. 

Quốc: Thục

Phẩm: Đỏ

Tính chất: Xa - Phép - Công


 

Tags:
Giftcode Nạp thẻ HD nạp thẻ Hỗ Trợ