[Giới Thiệu Tướng] Pháp Chính

03/06/2021

Tự Hiếu Trực, mưu sũ được Lưu Bị tín nhiệm và kính trọng, phong làm Thượng Thư Lệnh, Hộ Quân Tướng Quân. 

Quốc: Thục

Phẩm: Đỏ

Tính chất: Xa - Phép - Công

Tags:
Giftcode Nạp thẻ HD nạp thẻ Hỗ Trợ