[Giới Thiệu Tướng] Quách Gia

03/06/2021

Tự Phụng Hiếu, mưu sĩ của Tào Tháo. Sử sách nói ông là “Tài sách mưu lược thế chi kì sĩ”. Tào Tháo gọi ông là “Kì Tá”. 

Quốc: Ngụy

Phẩm: Đỏ

Tính chất: Xa - Phép - Trợ

Tags:
Giftcode Nạp thẻ HD nạp thẻ Hỗ Trợ