[Giới Thiệu Tướng] Trương Phi

03/06/2021

Tự Dực Đức, kết nghĩa huynh đệ với Lưu Bị, Quan Vũ. Từng một mình đánh lui đại quân Tào Tháo. 

Quốc: Thục

Phẩm: Đỏ

Tính chất: Gần - Vật - Thủ

Tags:
Giftcode Nạp thẻ HD nạp thẻ Hỗ Trợ